Regulamin sklepu internetowego „LOTRES BOUTIQUE”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy REGULAMIN określa zasady i warunki korzystania ze LOTRES BOUTIQUE internetowego pod nazwą LOTRES BOUTIQUE dostępnego pod adresem www.lotres.pl, stanowiącego własność Grażyny Losert oraz Przemysława Losert prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Selgeo ND Przemysław Losert” z siedzibą w Tychach przy ul. Sikorskiego 131/29 43-100 Tychy, NIP: 6462623158, adres email: kontakt@lotres.pl („WŁAŚCICIEL”).
 2. Niniejszy REGULAMIN skierowany jest do wszystkich klientów LOTRES BOUTIQUE, za pośrednictwem, którego WŁAŚCICIEL prowadzi sprzedaż detaliczną TOWARÓW odzieżowych („TOWAR” lub „TOWARY”) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość oraz świadczy usługi drogą elektroniczną, na warunkach określonych w niniejszym REGULAMINIE.
 3. Niniejszy REGULAMIN określa zasady składania zamówień TOWARÓW w LOTRES BOUTIQUE oraz zasady zawierania umów sprzedaży TOWARÓW, a także zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta LOTRES BOUTIQUE.
 4. Klientem LOTRES BOUTIQUE może być osoba fizyczna, w tym KONSUMENT w rozumieniu art. Art. 22’1 kodeksu cywilnego („KONSUMENT”), która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług LOTRES BOUTIQUE („KLIENT”).
 5. Dostęp do REGULAMINU każdy KLIENT może uzyskać w dowolnym momencie, bez konieczności złożenia Zamówienia na warunkach wskazanych poniżej, poprzez „kliknięcie” linku „REGULAMIN” umieszczonego na stronie www.lotres.pl.
 6. TOWARY w LOTRES BOUTIQUE są szczegółowo oznaczone. Na stronie www.lotres.pl znajdują się informacje o właściwościach TOWARU, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, zdjęcia TOWARU oraz dostępności TOWARU w danym rozmiarze itp. WŁAŚCICIEL zastrzega, że powyższe informacje o Towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego zgodnie z warunkami REGULAMINU, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

§2. Zasady korzystania z LOTRES BOUTIQUE

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z LOTRES BOUTIQUE jest zapoznanie się z niniejszym REGULAMINEM i jego akceptacja.
 2. Informacje podane przez KLIENTA w toku rejestracji konta w LOTRES BOUTIQUE lub składania Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. WŁAŚCICIEL zastrzega sobie możliwość odmowy rejestracji konta w LOTRES BOUTIQUE lub realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają poprawną identyfikację KLIENTA, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Zamówienia WŁAŚCICIEL podejmie próbę kontaktu z KLIENTEM w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.
 3. Podczas korzystania z LOTRES BOUTIQUE i przy składaniu w nim Zamówień, KLIENT zobowiązany jest do:
  • używania LOTRES BOUTIQUE wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i na warunkach wskazanych w niniejszym REGULAMINIE,
  • nieskładania fałszywych lub nieuczciwych Zamówień,
  • podania prawdziwych i prawidłowych danych adresowych, w tym adresu e-mail i adres do korespondencji,
  • korzystania z LOTRES BOUTIQUE w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  • korzystania z treści zamieszczonych na stronie www.lotres.pl wyłącznie do użytku własnego.

§3.Zawarcie umowy sprzedaży towarów

 1. LOTRES BOUTIQUE umożliwia składanie zamówień (on-line) na TOWARY w następujący sposób:
  • poprzez złożenie Zamówienia w ramach zarejestrowanego konta w LOTRES BOUTIQUE bądź
  • poprzez złożenie Zamówienia bez konieczności rejestracji konta w LOTRES BOUTIQUE (kliknięcie „Szybki zakup”).
 2. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest dokonanie wyboru TOWARÓW w LOTRES BOUTIQUE, w sposób właściwy dla danego TOWARU, określając w szczególności rozmiar, kolor, a następnie przejście do „Koszyka” i kontynuowanie procedury składania zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Zamówień oraz poprzez wybór odpowiednich opcji w zakresie sposobu dostawy i warunków płatności (o czym szerzej poniżej). Brak dostępności danego TOWARU w rozmiarze lub kolorze w LOTRES BOUTIQUE uniemożliwia dodanie TOWARU do „Koszyka”, a w konsekwencji złożenia zamówienia na TOWAR w tym rozmiarze.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w Formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego, a także zapoznanie się i akceptacja niniejszego REGULAMINU (kliknięcie w „Akceptuję REGULAMIN LOTRES BOUTIQUE”.
 4. Do momentu zatwierdzenia wyboru TOWARÓW poprzez kliknięcie „Złóż zamówienie i zapłać”, KLIENT może zmieniać i modyfikować TOWARY w zamówieniu, jak i dane teleadresowe do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez KLIENTA Zamówienia poprzez kliknięcie „Złóż zamówienie i zapłać” oznacza akceptację obowiązku dokonania zapłaty ceny TOWARÓW oraz wybranej formy ich dostawy z określeniem wysokości kosztów dostawy, o czym KLIENT zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem Zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia przez KLIENTA (poprzez kliknięcie „Złóż zamówienie i zapłać”) stanowi ofertę KLIENTA złożoną WŁAŚCICIELOWI co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego REGULAMINU i złożonym zamówieniem.
 6. Po złożeniu przez KLIENTA Zamówienia, otrzyma on automatycznie wygenerowaną odpowiedź z LOTRES BOUTIQUE potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 7. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od złożenia Zamówienia zgodnie z pkt 5 powyżej, LOTRES BOUTIQUE przesyła na wskazany przez KLIENTA adres e-mail potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty KLIENTA („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” lub „Odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji”). W przypadku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, LOTRES BOUTIQUE przesyła wraz z potwierdzeniem:
  • niniejszy REGULAMIN w wersji PDF– co jest równoznaczne ze spełnieniem wymogu z art. 21 ust. 1 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.),
 8. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia oferty KLIENTA dochodzi do zawarcia między KLIENTEM oraz WŁAŚCICIELEM umowy sprzedaży zamówionych przez KLIENTA TOWARÓW.
 9. W przypadku wyboru przez KLIENTA innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, WŁAŚCICIEL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku, gdy:
  • dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę TOWARU, a KLIENT mimo wezwania przez WŁAŚCICIELA nie dostarczył poprawionych danych,
  • transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych: PayPal, PayU, Przelewy24 lub
  • płatność za Zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży TOWARU.
 10. LOTRES BOUTIQUE może kontaktować się z KLIENTEM na podany przez KLIENTA adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez KLIENTA nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 11. LOTRES BOUTIQUE przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

§4. Ceny i metody płatności

 1. Informacja o cenie zakupu TOWARU, podawana na stronie LOTRES BOUTIQUE, ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez KLIENTA wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez KLIENTA Zamówienia zakupu wybranych TOWARÓW. Ww. cena nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w LOTRES BOUTIQUE, które mogą się pojawić po potwierdzeniu Zamówienia.
 2. Ceny TOWARÓW na stronie LOTRES BOUTIQUE podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT. Ceny nie zawierają wysokości cła w przypadku określenia adresu dostawy zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Do ceny TOWARU należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej przez KLIENTA formy dostawy i płatności.
 4. KLIENT płaci cenę za zamówione TOWARY wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
  • za pobraniem - spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy – forma płatności możliwa jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przelewem bankowym - za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU, PayPal, Przelewy24 - przed dostawą. Po wyborze tej metody płatności KLIENT zostanie przekierowany do odpowiedniego formularza zapłaty: PayU, PayPal lub Przelewy24, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez KLIENTA REGULAMINU tej formy płatności dostarczonego przez PayU, PayPal lub Przelewy24 jako agenta rozliczeniowego.
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy WŁAŚCICIELA - przed dostawą w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży TOWARU pod rygorem odmowy realizacji zamówienia przez WŁAŚCICIELA zgodnie z §3 ust. 9 REGULAMINU, na następujący rachunek bankowy: Selgeo ND Przemysław Losert, ul. Sikorskiego 131/29, 43-100 Tychy ING Bank Śląski nr 09 1050 1399 1000 0091 1439 2104
 5. W przypadku wyboru przez KLIENTA opcji dostawy TOWARÓW poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego REGULAMINU, zapłata ceny TOWARÓW możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej, o której mowa w pkt 4 pkt 2) lub 3) powyżej.

§5. Dostawa i odbiór

 1. TOWARY dostarczane są na adres wskazany przez KLIENTA w zamówieniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów firmą spedycyjną DHL oraz przy wykorzystaniu usługi „Poczty Polskiej”, w zależności od wybranej przez Klienta opcji.
 2. Opłaty za dostawę TOWARÓW są podawane w procesie składania zamówienia i doliczane do jego wartości. Opłaty celne przy odbiorze przesyłek wysyłanych poza granice Unii Europejskiej naliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju, do którego nadawana jest przesyłka i ich wysokość nie jest zależna od LOTRES BOUTIQUE.
 3. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to do dwóch (2) dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin dostarczenia zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 4. W przypadku przesyłki opłacanej „za pobraniem”, przesyłka zostanie nadana w ciągu 2 dni od otrzymania przez KLIENTA „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji”.
 5. W przypadku wyboru przez KLIENTA formy płatności jako przelewu bankowego (tj. za pośrednictwem PayU, PayPal, Przelewy24, bądź zwykłym przelewem bankowym), przesyłka zostanie nadana w ciągu 2 dni od zaksięgowania zapłaty Ceny na koncie WŁAŚCICIELA.
 6. KLIENT niebędący KONSUMENTEM ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkoły w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie WŁAŚCICIELA. Niespisanie takiego protokołu z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej TOWARU.
 7. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub na życzenie Klienta po zaznaczeniu odpowiedniej opcji i podaniu danych w procesie składania zamówienia - faktura VAT).
 8. LOTRES BOUTIQUE nie prowadzi odbioru osobistego.

§6. Reklamacje TOWARU

 1. TOWARY oferowane w LOTRES BOUTIQUE są fabrycznie nowe i oryginalne. WŁAŚCICIEL odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. WŁAŚCICIEL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania LOTRES BOUTIQUE, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez KLIENTÓW.
 3. Każdy TOWAR zakupiony w LOTRES BOUTIQUE może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie dokładnie zabezpieczonego i zapakowanego reklamowanego TOWARU wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony LOTRES BOUTIQUE i dowodem zakupu w LOTRES BOUTIQUE, wypełnionym formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony LOTRES BOUTIQUE i dowodem zakupu w LOTRES BOUTIQUE, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Lotres Boutique, ul. Sikorskiego 131/29, 43-100 Tychy, z dopiskiem: „Reklamacja LOTRES BOUTIQUE”.
 5. KLIENT otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez LOTRES BOUTIQUE przesyłki zawierającej reklamowany TOWAR.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, TOWAR zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. Jeżeli TOWAR ma wady, KLIENT na podstawie art. 556 w zw. z art. 560 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego ma prawo:
  • żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, albo
  • złożyć świadczenie o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że WŁAŚCICIEL niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni TOWAR na wolny od wad albo wadę usunie.
 8. Jeżeli KLIENTEM jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez WŁAŚCICIELA usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez tego KLIENTA jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez WŁAŚCICIELA.
 9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 10. KLIENT nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. W przypadku, gdy KLIENTEM nie jest konsument, odpowiedzialność WŁAŚCICIELA z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§7. Prawo odstąpienia od umowy – zwrot TOWARU

 1. KLIENT będący KONSUMENTEM może odstąpić od umowy sprzedaży TOWARÓW w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym KONSUMENT wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym OSOBA TRZECIA inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży TOWARÓW KONSUMENT musi poinformować LOTRES BOUTIQUE o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego w zależności od wybranej przez Klienta opcji:
  • pocztą/przesyłką kurierską na adres „LOTRES Boutique, ul. Sikorskiego 131/29 43-100 Tychy, lub 2) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@lotres.pl
 3. KONSUMENT ma obowiązek skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który może pobrać ze strony internetowej www.lotres.pl
 4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży TOWARÓW przez KONSUMENTA za pomocą poczty elektronicznej, LOTRES BOUTIQUE przesyła na wskazany przez KLIENTA adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby KONSUMENT wysłał do LOTRES BOUTIQUE oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, LOTRES BOUTIQUE zwróci KONSUMENTOWI wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KONSUMENTA sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez LOTRES BOUTIQUE) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 dni od dnia, w którym LOTRES BOUTIQUE został poinformowany przez KONSUMENTA o jego decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez KONSUMENTA w pierwotnej transakcji, chyba, że KONSUMENT zgodził się wyraźnie na inne rozwiązanie. W każdym przypadku KONSUMENT nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. LOTRES BOUTIQUE może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub czasu dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, KONSUMENT powinien odesłać lub przekazać rzecz LOTRES BOUTIQUE na adres podany w ust. 2 powyżej, niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował LOTRES BOUTIQUE o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli KONSUMENT odeśle TOWAR przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu TOWARU.
 10. KONSUMENT odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych TOWARÓW wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania TOWARU. 

§8. Zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez LOTRES BOUTIQUE

 1. WŁAŚCICIEL za pośrednictwem LOTRES BOUTIQUE świadczy na rzecz KLIENTÓW następujące usługi drogą elektroniczną:
  • umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży TOWARÓW w LOTRES BOUTIQUE zgodnie z niniejszym REGULAMINEM,
  • umożliwienie zakładania kont KLIENTÓW w LOTRES BOUTIQUE poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego w LOTRES BOUTIQUE i akceptację niniejszego REGULAMINU (kliknięcie w „Akceptuję REGULAMIN LOTRES BOUTIQUE”) Klient podczas zakładania konta ma również możliwość pobrania niniejszego REGULAMINU w wersji PDF (kliknięcie „Pobierz REGULAMIN LOTRES BOUTIQUE w wersji PDF”).
  • przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej TOWARÓW. Zamówienie informacji handlowej możliwe jest wyłączeniu po:
   • założeniu Konta w LOTRES BOUTIQUE i wyrażeniu przez KLIENTA, w dowolnym momencie, zgody na przesyłanie informacji handlowej dotyczącej TOWARÓW (kliknięcie „Zamawiam newsletter LOTRES BOUTIQUE”), lub
   • złożeniu Zamówienia bez konieczności założenia konta w LOTRES BOUTIQUE zgodnie z §3 ust. 1 pkt 2 niniejszego REGULAMINU (kliknięcie „Szybki Zakup”) i przy jednoczesnym wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowej dotyczącej TOWARÓW (kliknięcie „Zamawiam newsletter LOTRES BOUTIQUE”)..
 2. KLIENT uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez LOTRES BOUTIQUE usług wskazanych w ust. 1 pkt 2) i 3) powyżej. W przypadku usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, KLIENT będący KONSUMENTEM uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży TOWARÓW zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym REGULAMINIE.
 3. Warunki techniczne świadczenia przez WŁAŚCICIELA usług drogą elektroniczną są następujące:
  • dostęp do sieci Internet,
  • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, FireFox, Chrome, itp.),
  • posiadanie konta poczty elektronicznej.
 4. WŁAŚCICIEL zastrzega, że w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego LOTRES BOUTIQUE, mogą występować chwilowe utrudnienia z korzystania z LOTRES BOUTIQUE, za co WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez WŁAŚCICIELA drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: kontakt@lotres.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie LOTRES BOUTIQUE. Reklamacja KLIENTA powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. LOTRES BOUTIQUE dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez LOTRES BOUTIQUE Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji KLIENT zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 6. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej KLIENTA, WŁAŚCICIEL może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się KLIENT, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez LOTRES BOUTIQUE usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację KLIENTA wchodzącego na stronę LOTRES BOUTIQUE i są wykorzystywane przez LOTRES BOUTIQUE w celu ułatwienia KLIENTOWI korzystania z LOTRES BOUTIQUE, jak również w celu monitorowania ruchu KLIENTÓW na stronie LOTRES BOUTIQUE. KLIENT może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez LOTRES BOUTIQUE z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
 7. WŁAŚCICIEL informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie z LOTRES BOUTIQUE było maksymalnie bezpieczne dla KLIENTÓW. Niemniej Właściciel zaznacza, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem z LOTRES BOUTIQUE, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do LOTRES BOUTIQUE przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania LOTRES BOUTIQUE.

§9. Ochrona danych osobowych

 1. WŁAŚCICIEL jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. – zwaną dalej „UODO”).
 2. Dane osobowe KLIENTÓW podawane podczas i) założenia konta w LOTRES BOUTIQUE lub ii) złożenia Zamówienia bez konieczności założenia konta w LOTRES BOUTIQUE są przetwarzane przez WŁAŚCICIELA wyłącznie w celu realizacji Zamówień i korzystania z LOTRES BOUTIQUE zgodnie z UODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) oraz innymi właściwymi przepisami. Dane osobowe KLIENTA mogą być także przetwarzane w celu wysyłania przez WŁAŚCICIELA zamówionej informacji handlowej, o ile KLIENT wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu (kliknięcie „Zamawiam newsletter LOTRES BOUTIQUE”).
 3. Dane osobowe przekazane WŁAŚCICIELOWI podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia KLIENTA i korzystania z usług świadczonych przez LOTRES BOUTIQUE drogą elektroniczną.
 4. KLIENT może również wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez WŁAŚCICIELA do celów marketingowych LOTRES BOUTIQUE (kliknięcie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych do celów marketingowych”).
 5. KLIENT ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§10. Własność intelektualna

 1. Z zastrzeżeniem ust. 1 poniżej, wszelkie prawa do LOTRES BOUTIQUE, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do domeny internetowej, a także do logotypów, zdjęć oraz treści umieszczonych na stronie internetowej LOTRES BOUTIQUE należą do WŁAŚCICIELA, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z REGULAMINEM.
 2. Wszelkie zamieszczone w LOTRES BOUTIQUE znaki towarowe i nazwy firmowe inne niż LOTRES BOUTIQUE należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Brak akceptacji postanowień niniejszego REGULAMINU na warunkach w nim wskazanych uniemożliwia zakup TOWARÓW oferowanych przez LOTRES BOUTIQUE oraz możliwości korzystania z usług świadczonych przez LOTRES BOUTIQUE drogą elektroniczną.
 2. Do umowy sprzedaży TOWARÓW w LOTRES BOUTIQUE stosuje się prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania LOTRES BOUTIQUE.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 5. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa polskiego, WŁAŚCICIEL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian REGULAMINU, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia REGULAMINU. Właściciel umieści na stronie głównej LOTRES BOUTIQUE komunikat o zmianie REGULAMINU wraz z zestawieniem zmian poszczególnych postanowień regulaminowych przez okres 14 dni. Zmiany REGULAMINU obowiązują po upływie tego terminu.
 6. Zmiany REGULAMINU mają zastosowanie wyłącznie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego REGULAMINU.
 7. Klienci posiadający konto w LOTRES BOUTIQUE, zostaną poinformowani o zmianie REGULAMINU za pośrednictwem korespondencji e-mail, nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego REGULAMINU.
 8. KLIENCI posiadający konto w LOTRES BOUTIQUE, zostaną poinformowani o zmianie REGULAMINU za pośrednictwem korespondencji e-mail. KLIENTOWI, który nie akceptuje wprowadzonych w REGULAMINIE zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 9. Niniejszy REGULAMIN wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej LOTRES BOUTIQUE.